divendres, 17 de juny del 2022

Guineu (Vulpes vulpes)

 


La guineu és l'espècie de mesocarnívor més abundant a l'entorn natural dels Tres Salts del Riu Llobregat.

L'Índex d'abundància relativa IAR1 encara que irregular és força alt a les estacions de mostreig TS07 i TS08 amb un IAR1 de 31'4 i 26'6 respectivament.

La guineu ha estat detectada a 6 de les 7 estacions de mostreig instal·lades (IAR2 = 0'85).

Pel que fa a l'Índex d'abundància relativa IAR3, la guineu és més present a l'estació de mostreig TS07 (23'52).

La seva activitat és bàsicament nocturna, encara que pot estar activa a qualsevol hora del dia.