dijous, 22 de juliol del 2021

Els ratpenats a Menorca. Estudi de 8 localitats amb protocol QuiroHàbitats

Durant el mes de juny de 2021 hem portat a terme un petit estudi de l'activitat quiropterològica mitjançant mostreigs acústics a 8 localitats diferents de l'illa de Menorca.

Aquest tipus d'estudi consisteix a instal·lar gravadores d'ultrasons automàtiques en una zona concreta durant tota una nit, seguint el protocol QuiroHàbitats.

El posterior anàlisi d'ultrasons, sovint permet classificar les gravacions per espècies encara que a vegades es confonen entre elles i s'agrupen en grups fònics.

Les espècies que es poden confondre entre elles són els Myotis50, amb 4 espècies presents a Menorca; el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) amb pipistrel·la nana (Pippistrellus pygmaeus); la pipistrel·la de vores clares (P.kuhlii) amb la pipistrel·la de Nathusius (P.nathusii) i el ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus) amb el nòctul petit (Nyctalus leisleri).

A l'illa de Menorca podem trobar actualment fins a 16 espècies de ratpenats, 6 de les quals es trobem incloses a l'Anex II de la Directiva d'Hàbitats.
El ratpenat de peus grossos (Myotis capaccini) es troba En Perill d'Extinció al Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, mentre que el ratpenat de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), el ratpenat d'orelles dentades (M.emarginatus) i el ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) estan catalogats com a Vulnerables.
Les especies cavernícoles són les que es troben en pitjor estat de conservació a Menorca. (García i Capellà, 2015) (Alcocer i Sancho, 2018, 2019, 2020).

Llista d'espècies presents a Menorca:

Ratpenat de ferradura gros     Rhinolophus ferrumequinum
Ratpenat de ferradura petit    Rhinolophus hipposideros
Ratpenat d'aigua                    Myotis daubentonii
Ratpenat de peus grans          Myotis capaccinii
Ratpenat gris ibèric                Myotis escalerai
Ratpenat d'orelles dentades    Myotis emarginatus
Pipistrel·la nana                     Pipistrellus pygmaeus
Pipistrel·la comuna                Pipistrellus pipistrellus
Pipistrel·la de vores clares     Pipistrellus kuhlii
Pipistrel·la de Nathusius        Pipistrellus nathusii 
Ratpenat muntanyenc            Hypsugo savii
Ratpenat dels graners            Eptesicus serotinus
Nòctul petit                           Nyctalus leisleri
Orellut gris                          Plecotus austriacus
Ratpenat de Cova                Miniopterus schreibersii
Ratpenat cuallarg                Tadarida teniotis

 

Situació de les localitats estudiades

La localitat estudiada amb major activitat de ratpenats ha estat Llinàritx amb 1554 batpasses en una sola nit, seguit pel torrent de Sa Mesquida i Macarella amb 1304 i 1086 batpasses respectivament.

L'espècie més abundant ha sigut la pipistrel·la comuna (P. pipistrellus) amb un total de 2428 batpasses i detectada a totes les localitats, seguit pel grup fònic (P.kuhlii/P.nathusii) amb 1100 batpasses.

Altres especies com l'orellut gris (P.austriacus) han presentat una activitat relativament abundant a Macarella. El grup dels Myotis50 (M.capaccinii, M.daubentonii, M.escalerai, M.emarginatus) s'han detectat principalment a Sa Mesquida amb 394 batpasses i a Llinàritx amb 234 batpasses.

Les especies amb una menor presència a l'estudi han estat les 2 espècies de Rinolòfids: R.ferrumequinum detectat a Macarella i R.hipposideros detectat a Llinàritx amb 8 i 3 batpases respectivament.

Taula amb els resultats obtinguts al present estudi

Bibliografía:

Alcocer, A. y Sancho, V. (2017). Censo de las colonias de los quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Programa de seguimiento de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Informe Inédito. 

Alcocer, A. y Sancho, V. (2018). Censo de las colonias de los quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Programa de seguimiento de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Informe Inédito.

Alcocer, A. y Sancho, V. (2019). Censo de las colonias de los quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Programa de seguimiento de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera de Menorca. Informe Inédito.

García, D y Capellà, LL. (2015). Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de Menorca. Bases para establecer un programa de Monitoreo. Informe inédito. Consell Insular de Menorca.