dimecres, 23 de desembre del 2020

ESPÈCIES DE RATPENATS AL BAGES A Catalunya es coneixen un total de 30 espècies de ratpenats. 

A la comarca del Bages, a través de les cites obtingudes en mostrejos previs s'ha pogut confirmar la presència de 15 espècies diferents.


Familia Rhinolophidae

Rhinolophus ferrumequinum - Ratpenat de ferradura gros

Rhinolophus hipposideros - Ratpenat de ferradura petit

Rhinolophus euryale - Ratpenat de ferradura mediterrani


Familia Vespertilionidae

Myotis 30: (M. myotis o M. blythii) - Ratpenats raters grans

Myotis daubentonii - Ratpenat d' aigua

Pipistrellus pipistrellus - Pipistrel·la comuna

Pipistrellus pygmaeus - Pipistrel·la nana

Pipistrellus kuhlii - Pipistrel·la de vores clares

Hypsugo savii - Ratpenat muntanyenc

Eptesicus serotinus - Ratpenat dels graners

Barbastella barbastellus -Ratpenat de bosc

Nyctalus sp.- Nòctul Familia Miniopteridae

Miniopterus schreibersii - Ratpenat de cova


Familia Molossidae

Tadarida teniotis - Ratpenat cua llarg